Pastorační a ekonomická rada farnosti

Volby do Farní pastorační a ekonomické rady farnosti Opočno proběhly 30. 5. a 20. 6. 2021 s ustavujícím zasedáním dne 7. 7. 2021. Pastorační a ekonomická rada farnosti Voděrady je zvolena od 1. 7. 2022.

 

Členové pastorační rady farnosti Opočno:

P. Mgr. Filip Foltán – předseda

Andrew Will Loos (kaplan)

Zdeněk Filip, ml. – místopředseda

Mgr. Renata Černá – sekretář

Radek Holeček – almužník

MUDr. Blanka Filipová

Marie Jirušková

Ing. Josef Kahler

Pavel Ulrich

Marie Jirsová – Pohoří

Ing. Jan Jurásek - Pohoří

Členové ekonomické rady farnosti Opočno:

P. Mgr. Filip Foltán (správce)

Mgr. Renata Černá (s funkcí hospodáře)

Ing. Jan Jurásek (s funkcí ekonoma)

Marie Jirušková, zástupce PRF (s funkcí účetní)

Členové pastorační a ekonomické rady farnosti Voděrady:

P. Mgr. Filip Foltán – předseda

Andrew Will Loos (kaplan)

Ing. Helena Hloušková

Jiří Novotný

Libuše Brandejsová

Členové pastorační a ekonomické rady farnosti Černíkovice:

Pastorační rada farnosti nebyla zvolena
z důvodu nedostatku kandidátů.
Administrátor farnosti přistoupil k možnosti,
kterou umožňuje volební řád (čl. IV, ods. 6)
a jmenoval delegáta do PRF Opočno
Mgr. Martinu Pohlovou.Ekonomická rada farnosti

P. Mgr. Filip Foltán – předseda

Andrew Will Loos (kaplan)

Ing. Pavel Pohl

Josef Šitina

Zápisy z jednání pastorační a ekonomické farní rady:

1.7.2020

15.7.2020

12.8.2020

16.9.2020

14.10.2020

18.11.2020

16.12.2020

16.2.2021

21.4.2021

2.6.2021

7.7.2021

22.7.2021

25.8.2021

20.10.2021

15.12.2021

15.2.2022

30.3.2022

11.5.2022

20.7.2022

16.11.2022

Stanovy pastorační rady

Pastorační radu farnosti tvoří:

  • farář,
  • ostatní duchovní trvale činní ve farnosti na základě pověření biskupem ( kněží, jáhnové),
  • po jednom delegátu z řeholních společenství, církevních sdružení (např. Charity) … případně z farností spravovaných excurrendo, které nemají vlastní farní radu,
  • 2 – 6 členů zvolených farním společenstvím (počet určí farář po dohodě s volební komisí),
  • 2 – 6 členů kdykoliv jmenovaných farářem podle jeho uvážení (tento počet nesmí převýšit počet volených členů).

Předsedou pastorační rady je vždy farář podle kánonu 519 a 536 Kodexu kanonického práva.

Volby: Pastorační rada se ustavuje na dobu 4 let, v případě prvního ustavení na 2 roky.

Volební právo

  • Právo volit má každý katolík starší 18 let, příslušející do farnosti.
  • Právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit a který je ochoten a schopen plnit úkoly pastorační rady.

Volební řád

  • Farář jmenuje tříčlennou volební komisi a požádá jednotlivé instituce ve farnosti o jmenování delegátů.
  • Kandidáty může navrhnout každý člen farnosti, který má právo volit. Písemné návrhy, které vložíte do schránky v předsíni kostela, posoudí farář a volební komise, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být zvolen a vyžádá si písemný souhlas s kandidaturou.

Stanovy pastorační rady farnosti královéhradecké diecéze jsou k dispozici na děkanství.

Rolovat nahoru