Specifická péče

Péče o lidi v nepříznivé sociální situaci a na okraji společnosti​

Touto oblastí se zabývá primárně stát, proto doporučujeme, aby se konkrétní osoby, nebo skupiny obrátili na Oddělení sociálních věcí a životního prostředí na Městském úřadě Opočno.

Městský úřad Opočno spolupracuje s Farní charitou Dobruška ve věci potravinové banky. Pro získání balíčků z potravinové banky je v praxi zaveden následující postup:

  • žadatel (tj. potřebný občan) se osobně dostaví na oddělení sociálních věcí Městského úřadu Opočno, kde mu pověřená osoba vyplní příslušný formulář pro Charitu.
  • Žadatel sám telefonicky kontaktuje příslušnou pracovnici Farní charity v Dobrušce, která má výdej potravin na starosti (paní Vernerová) a domluví si konkrétní datum včetně přesného času, kdy se dostaví a potraviny převezme (jedná se o základní potraviny, případně některé základní drogistické zboží).

Péče o nemocné

Půjčovna zdravotnických pomůcek – Farní charita Dobruška https://dobruska.charita.cz/pujcovna-zdravotnickych-pomucek/

Osobní asistence – Farní charita Dobruška https://dobruska.charita.cz/osobni-asistence/

Domácí hospic – Farní charita Rychnov nad Kněžnou https://rychnov.charita.cz/

Péče o umírající – Farní charita Rychnov nad Kněžnou https://rychnov.charita.cz/

Péče o lidi se zdravotním postižením  – Farní charita Rychnov nad Kněžnou https://rychnov.charita.cz/

Duchovní služba v domově Jitřenka

Každý čtvrtek v 15:00 mše svatá, po ní setkání.

Duchovní služba v LDN Opočno

V případě potřeby je možné volat duchovního správce farnosti (P. Mgr. Filip Foltán, tel.: 608 316 272).

Duchovní služba

Duchovní službou se rozumí setkání s knězem. To může mít několik rovin. Může se jednat o rozhovor o životě, o utrpení, jde také o jednoduchou morální podporu snést těžkou situaci. Zde může být ale někdy vhodnější setkání s psychologem. Svátostná služba kněze má tři roviny – nemocný může požádat o zpověď – svátost smíření. Dále o svaté přijímaní, které kněz přinese z kostela, anebo v domově s pečovatelskou službou se svaté přijímaní nosí po mši svaté na pokoje pro ležící klienty. Poslední nabídkou je svátost pomazání nemocných –  „svátost uzdravení“. Jde o svátostnou pomoc v přijímání utrpení, které sebou nemoc a stáří přinášejí. Tato svátost se zpravidla uděluje dvakrát ročně, anebo při zhoršení zdravotního stavu.

Viatikum

Modlitba, udílení svátostí a plnomocné odpustky u umírajícího. Tuto službu církev nabízí ve chvíli, kdy se čas naplnil a člověk umírá.  Rodina se loučí s životem blízké osoby. Kněz nabízí společnou modlitbu a oporu. Tuto službu je možné využít v kteroukoliv denní i noční hodinu (P. Mgr. Filip Foltán, Tel.: 608 316 272).

Rolovat nahoru